Všeobecné obchodné podmienky

obchod-web.sk (WEBSK s.r.o.) Obchod-web.sk prevádzkuje spoločnosť WEBSK s.r.o.

IČO: 44131780, IČ DPH: SK 2022590977, sme platcami DPH!

Nákup a dodanie tovaru cez web stránku Obchod-web.sk

 • Všetky ceny na web stránkach a v cenníkoch sú konečné a sú uvádzané v EUR vrátane 20% DPH.
 • Tovar vám doručíme na uvedenú adresu na dobierku, poštou, alebo osobne (po dohode).
 • Cena za doručenie závisí od váhy a ceny objednaných produktov a od spôsobu platby.
 • Odber tovaru na dobierku je možný pri objednávke v hodnote maximálne do sumy 350 EUR. Akákoľvek iná nominálna hodnota objednávky musí byť zaplatená vopred na náš bankový účet na základe zálohovej faktúry.
 • Poštovné poplatky, prípadne osobné dodanie hradí zákazník, ak nebolo dopredu dohodnuté inak.

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

Tu je plné znenie zásad spracovania osobných údajov.

Priebeh nákupu a predaja

Predaj je realizovaný na základe záväzného potvrdenia objednávky, ktorá sa stáva kúpnou zmluvou. Ako záväzné potvrdenie objednávky sa chápe potvrdenie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu (potvrdenie o prijatí objednávky z online systému obchodu nie je považované za záväzné). Záväzné potvrdenie vykoná predávajúci na základe hore uvedených podmienok. Predávajúcim potvrdená objednávka sa chápe ako záväzná pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (špecifikácia tovaru a počet), cena za tovar a prepravu a termín doručenia.

Storno objednávky

Kupujúci má pravo stornovať objednávku bez udania dôvodu len v prípade že nebola potvrdená záväzne. V prípade že už bola objednávka záväzne potvrdená, má kupujúci právo stornovať záväznú objednávku len v prípade že predávajúci nedodržal dohodnuté podmienky. V prípade že kupujúci stornuje záväznú objednávku musí uhradiť všetky náklady spojené so zabezpečením objednávky, ktoré mu následne oznámi predávajúci.

Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky v prípade, že:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, poštová adresa, e-mail, zákazník je nedostupný, neodpovedá na e-mail atď.)
 • výrobca tovar už nevyrába alebo dovozca nedováža objednaný tovar (v prípade že takáto situácia nastane predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho a ponúkne mu náhradný tovar porovnateľných parametrov alebo mu vráti peniaze)

Reklamačné podmienky, zodpovednosť za vady a záruka

Reklamácia mechanického poškodenia zásielky: Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky pri osobnom alebo poštovom dodaní a prevziať ju len keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať protokol o škode alebo zásielku odmietnuť a neprebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v deň prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky poštových zásielok.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu (alebo na pošte). Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite. Dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade nejasností je potrebné obrátiť sa s otázkami na dodávateľa. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. 

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s objednávkou - kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil, alebo s ním súhlasil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu troch mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve/objednávke prostredníctvom výmeny
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy a vrátením uhradenej sumy za tovar

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete: typ výrobku, kód tovaru, prípadne dátum predajného dokladu a popis reklamácie, prípadne nám tieto informácie oznámte telefonicky.
 2. Do 48 hodín (v pracovné dni) od doručenia listu/emailu/oznámenia telefonicky, alebo e-mailom Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
 3. Urobte si fotokópie dokladov k výrobku a pošlite tovar na našu adresu spolu s popisom reklamácie, záručným listom (ak bol dodaný) a dokladom o kúpe (príjmový pokladničný doklad, alebo faktúra).

Možnosti platby a dodanie tovaru:

Ponúkame nasledovné možnosti platby za objednaný tovar:

 • Dobierka - tovar Vám zašleme po telefonickom, alebo e-mailovom overení Vašej objednávky na dobierku slovenskou poštou, alebo kuriérskou firmou. Tovar zasielame zvyčajne do 3-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 • Platba na bankový účet - po potvrdení Vašej objednávky je potrebné uskutočniť úhradu na náš bankový účet prevodom, alebo priamym vkladom a následne po overení  Vašej platby Vám bude tovar zaslaný poštou, alebo kuriérom. Tovar zasielame zvyčajne do 3 pracovných dní od prijatia platby.
 • Platba v hotovosti - táto možnosť je aktuálna len v Bratislave na našej firemnej adrese, alebo podľa individuálnej dohody. Objednaný tovar si môžete po predchádzajúcej dohode osobne vyzdvihnúť a priamo pri prevzatí uhradíte platbu za tovar v hotovosti. Tovar je zvyčajne možné vyzdvihnúť do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Vaše objednávky sa vždy snažíme vybaviť čo najskôr ako je to možné v závislosti od aktuálnych skladových zásob. Niektoré druhy tovaru nemáme trvalo na sklade a je možné predĺženie dodacej doby. V prípade že tovar nemáme ihneď k dispozícii, budeme Vás informovať o dodacích termínoch.

Pri objednávke nad 50 € je poštovné zdarma (0 €), zároveň v prípade platby formou dobierky sa účtuje len poplatok za dobierku.


Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@obchod-web.sk

Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na tomto linku.

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online tu. Sťažnosť môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.